ئەنجومەنی سەوزی چیا

ئەنجومەنی سەوزی چیا

پاراستنی ژینگه ، پاراستنی ژیانه

  • your-alt
  • your-alt
  • your-alt

قەدٚەخە کەردٚەی بەرهەمەکاو تۆرکیەی، پاڵپشتی مدرامانوو وەرنیشتیا (ڕۆژاوا)

قەبارەی فۆنت :
2019/10/28

قەدٚەخە کەردٚەی بەرهەمەکاو تۆرکیەی، پاڵپشتی مدرامانوو وەرنیشتیا (ڕۆژاوا)
بێ شک گردٚێما جه هرووشمی وەحشیانه و نژادپرێسانەو ئەرتەشوو تۆرکیەی فاشیستی و داعێشیه هام¬ مەرامەکاش سەروو ڕۆژاوای ناڕاحەت و دڵگیرێنمێ و لاو وێماوه ویر کەرمێوه که ئێمه و نەتەوە ئازادٚەکێ دنیایچ مشیۆم دژ به گۆشاروو فاشیستی تۆرکیای لاقۆرێوه کاریگەره هۆرگێرمێ. گاهەز ئەوەیۆستەی ڕایوێ پەی ئی دڵەچرکەیه، به نەزەر سەخت بەی وەروو چەمی، بەڵام زمنەو ئەوتەر کۆمەڵگاکا که ئاژەی تاریخی و ستەمکارانەی چامنەنه بیێنێ، داواچێوی فره کاریگەر و هەر چا ڕواڵەتەنه سادٚەن که به دڵنیایەوه وەراوەر به داگیرکاری قیزەونوو تۆرکیای، هێقم و شۆنەمادارا. 
ئی ڕاهەرمانه، بایکوتوو ئەسای و قەدٚەخە کەردٚەو بازرگانی کەردٚەی هەر کەڵ و پەلێویا که تۆرکیا وەشش کەرۆنه. کوردٚەسان دێرزەمانەوه تا ئیسه به نوونگێ جیاوازێوه، بازارێوی گەوره و پەڕ قازانج بیەن پەی وردٚەواڵەو! تۆرکیای و چی وینگانه ژیرانەن تا ئی ڕاهەرمانه عالەیه زمنه کەرمێ. بایکۆت کەردٚەی ڕایوە بێ تن و تێژیەنه که لاو کوماو جەماوەرێویەوه کریۆنه که دەسوو سیستمێوی ونکار و تاڵانکەریەوه تەنگشا ونه ئامان و ئینای ئاواتوو دنیایوی دوور جه جەنگ و ملهۆڕیەنه و گەرەکشانا بارووموو ئێژانه ئێنسانیەکا بنیا یاگێشا و دنیایوی کەفەسەر جه وەشەسیایی و پێوەرەژیواینه بژیوا. 
ئێمه و گردٚوو خەڵکی ڕاس وین و ویرئازادٚ به چننه ڕاهەرمانێ سادٚێ و بێ خەرجێ، متاومێ وەرانوەروو جەنگێوی نابەرانبەریەوه که ئۆردووغانی زاوڵه کوشی سەپنان ملوو خەڵکوو ڕۆژاوایەره، قەرەوڵێوی ئازا و سەربەرزانه گێرمێ و نۆعێو خەباتی مەدەنی دژ به داگیرکەراوه، تەمرین و تەجرەب کەرمێ. ئێمه متاومێ هێزوو پێوەرەبیەی و هازەو هامدەردٚی وێما به دنیای نیشانه دەیمێ و به کردٚەوەکاما هاوار کەرمێ که متاومێ هەر وەخت گەرەکما بۆ. ویندێ و میاودێنه که چەنی ئێرادەو خەڵکی، پێوەنیە هەڵه سیاسیەکا شێونۆنه و ئاکامیچەنه ماڕۆشا پێوەره.
ئێتر پی شێوازوو واریه، بڕێو چی ڕاهەرمانا نیشانه مدٚەیمێ و داواکارێ ڕاوەبەردٚەیشانمێ لاو گردٚوو خەڵکیەوه؛
1. بایکۆت و قەدٚەخەو ئەسای هەر نۆع کەلوپەلێوی ساختوو تۆرکیای فاشیستی، لاپلای و ڕێکایی ئەرەڕێزنای و پوونای بنجه بنەڕەتیەکاو ئێقتێسادیش که داهاتەکەیش خەرجوو گرۆڵیا و مووشەکی کەرۆ، پەی قەتڵ و کوشتاروو خەڵکی بێ تاوانی.  
2. لابەردٚەی گردٚوو تۆڕه تەلەوزیۆنیه تۆرکیەکا سەروو گیرەندەو ماهوارەکاوه (پێسەو جێم تی وی و …) و هەرپاسه گردٚوو ئا شەبەکا که فیلم و سڕیالێ تۆرکیێ وەڵا کەراوه، ڕێکایی وەرگیری جه پەرەئەساو فەرهەنگی فاشیستی و ئاژاولەگێڕوو تۆرکیەی که چا دلێ فیلم و سڕیالانه هەن.  
3. لابەردٚەی و وەرگیری جه کارکەردٚەی به نامێ و برەندێ تۆرکیەی که به نۆعێو نیشاندەروو فەرهەنگ و ئێژانه چەپەڵەکاو زاڵ سەروو تۆرکیەینێ. 
4. دووری کەردٚەی جه مسافرەتی پەی تۆرکیەی یام کەڵک گێرتەی جه هێڵه هەوایەکاو ئا وەڵاتیه. جه کۆمپانیا هەواپەیمایەکا و هەر پاسه مسافرکەشەکاچ داواکارێنمێ، بەیانه دلێ ئی جمشته ئێجتێماعی و ئێعتێرازیه و تۆڕە گەشتیاریەکاشا پەی تۆرکیای لابەرانێ. 
5. بازرگانەکێ به یاگێ ئاردٚەی کەلوپەلوو ساختوو تۆرکیای، یاگێوەتەرەوه چێو بسانا و بارا. کومپانیاکێ هۆرگێرتەی و بەردٚەیچ (حمل و نقل)، مشیۆم کەلوپەلی تۆرک نەفاڕاوه. خاستەرا، ئی هەرمانێ دڵواز و وێجۆش کریۆنه، چوونکەتی هێز و توانوو خەڵکی حەر ئاکامەنه، ئادٚیشا مەجبوور پی کاریه کەرۆ.
هەر ئیسه جەماوەروو خەڵکوو فرەو دنیای، بایکۆتوو بەرهەمێ ساختێ تۆرکیەیشا دەس پنه کەردٚەن و ئێمەیچ مشیۆم هەمپاو ئادٚیشا و شێرگیرانەتەر لاقۆره هۆرگێرمێ. سەرەنج پانەیه ئێقتێسادوو تۆرکیەی سەروو بنەڕەتوو جل و بەرگی، بڕێو قەڵەمێ واردٚەمەنی و گەشتییاریەوه مەرزیانەره، شکه مەکەردێ که پاڵپشتی ئێمه چی بایکۆتەنه، ئێقتێسادوو فەشەلوو تۆرکیەی وزۆنه گێچەڵه و ئینه وێش به ماناو لاواز کەردٚەو فاشیسمی و دمارەلوایشا جه سەرکۆت و تاڵانکاری و ئاخریچەوه ئەوەوڵکیای و ئەرەشیویایش. ئێمه وەرانوەروو ویەرین و ئێنسانیەتیەوه، ئەرکدارێ مدرامان و خەباتیەنمێ، وەراوەر به دەوڵەتوو فاشیستوو تۆرکیەی. ئێژایی و شانازی ئێمه ئینا مدرامان و شۆڕشێوی بێ مدرایی چی ڕانه. 
          
شووراو ڕێکوزیا خەڵکیەکاو مەریوان
 مەکۆ فەرهەنگی – هۆنەری ڤەژینی
 ئەنجومەنی فەرهەنگی – ئەدەبی ڕۆجیاری
 یەکیەتی مامۆستایاو ئایینی مەریوان و هەورامانی (یەمامە)
 ئەنجومەنی پیشەیی مامۆستایاو مەریوانی 
  ئەنجومەنی خەڵکیی وەرگیری جه مادە هۆشبەرەکا- ژیانەوە  
ئەنجومەنوو سەوزوو چیای
 ئەنجومەنی فەرهەنگیی – ئەدەبیی مەریوانی
مەکۆ زانستی – فەرهەنگی ڕۆنانی

پرسیارەکانتان بپرسن :